Донецька митниця ДФС збільшила зовнішньоторговельний обіг до 3,6 млрд доларів

Митниця

За результатами роботи Донецької митниці ДФС зовнішньоторговельний обіг протягом десяти місяців поточного року збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 24% та досяг більше 3,6 млрд доларів. Експортні операції проводились із 81 країною світу на загальну суму 2,4 млрд доларів. Слід зазначити, що у січні-жовтні 2017 року значно збільшився обсяг зовнішньоторговельних операцій, пов’язаних саме із ввезенням товарів на митну територію України. Товарообіг у імпортному напрямку збільшився не тільки у вартісному вимірі, який становить 881 млн дол. проти 531 млн дол. минулого року, а і ваговому – більше 4,6 млн т вантажів проти 3,6 млн т торічних. Імпортуються товари в Донецький регіон із 72 країн світу. Залишається позитивним сальдо зовнішньоторговельного балансу, яке складає майже 1,9 млрд доларів.

Крім того, спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення загальної активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. За 10 місяців 2017 року в Донецькій митниці оформили операції 674 особи, що на 22% більше, ніж за той же період 2016 року. При цьому поступово збільшується і кількість активно працюючих суб’єктів, що здійснюють операції з товарами. Доля тих, хто здійснив 100 та більше оформлень протягом року зросла на 11%. Серед учасників зовнішньоекономічної діяльності 41% - ті, що експортували товари, 45% – імпортерів, 14% –здійснювали як експортні, так і імпортні операції. Основними імпортерами товарів традиційно виступають найпотужніші підприємства регіону, що в переважній більшості є і експортерами готової продукції.

Протягом січня-жовтня 2017 року в Донецькій митниці оформлено майже 42,5 тис. митних декларацій всіх типів. З них експортних декларацій - 28,5 тис. шт., імпортних - 7,8 тис. шт., решта митних декларацій оформлена в інших митних режимах. Щомісячна кількість оформлень коливалась на рівні 3,5- 4,94 тис. митних декларацій.

Донецкая таможня ГФС увеличила внешнеторговое обращение до 3,6 млрд долларов

По результатам работы Донецкой таможни ГФС внешнеторговый оборот в течение десяти месяцев текущего года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24% и достиг более 3,6 млрд долларов. Экспортные операции проводились с 81 страной мира на общую сумму 2,4 млрд долларов. Следует отметить, что в январе-октябре 2017 года значительно увеличился объем внешнеторговых операций, связанных именно с ввозом товаров на таможенную территорию Украины.

Товарооборот в импортном направлении увеличился не только в стоимостном измерении, которое составляет 881 млн дол. против 531 млн дол. в прошлом году, но и в весовом - более 4,6 млн т грузов против 3,6 млн т прошлого года. Импортируются товары в Донецкий регион из 72 стран мира. Остается позитивным сальдо внешнеторгового баланса, которое составляет почти 1,9 млрд долларов.

Кроме того, наблюдается позитивная тенденция в увеличении общей активности субъектов внешнеэкономической деятельности. За 10 месяцев 2017 года в Донецкой таможне оформили операции 674 лица, что на 22% больше, чем за тот же период 2016 года. При этом постепенно увеличивается и количество активно работающих субъектов, которые осуществляют операции с товарами. Доля тех, кто провел 100 и более оформлений на протяжении года выросла на 11%. Среди участников внешнеэкономической деятельности 41% - те, которые экспортировали товары, 45% - импортеров, 14% -здійснювали как экспортные, так и импортные операции. Основными импортерами товаров традиционно выступают мощнейшие предприятия региона, которые в подавляющем большинстве являются и экспортерами готовой продукции.

В течение января-октября 2017 года в Донецкой таможне оформлено почти 42,5 тыс. таможенных деклараций всех типов. Из них экспортных деклараций - 28,5 тыс. шт., импортных, - 7,8 тыс. шт., остальные таможенные декларации оформлены в других таможенных режимах. Ежемесячное количество оформлений колебалось на уровне 3,5 - 4,94 тыс. таможенных деклараций.