Шановні громадяни! Перед придбанням автомобілів з іноземною реєстрацією зважте всі наслідки цієї покупки!

Автомобиль

Останнім часом на дорогах України з’явились транспортні засоби з реєстрацією іноземних країн. Згідно з інформацією, що міститься на деяких інтернет-сайтах, українцям на «вигідних» умовах пропонується придбати автомобілі з іноземною реєстрацією. Таких пропозицій, з різними варіантами обрання митних режимів (транзиту або тимчасового ввезення) більш, ніж достатньо. Враховуючи той факт, що вартість автомобілів в Україні суттєво вища, ніж у країнах Європейського Союзу, а технічний стан автомобілів, які були у використанні в країнах ЄС набагато кращий, на відміну від автомобілів, що експлуатуються на дорогах України, всі ці обставини спонукають українців замислитись над придбанням автомобілів з іноземною реєстрацією.

На даний час в мережі Інтернет можна зустріти пропозиції та поради, які надаються «знавцями справи» з приводу законних способів придбання транспортних засобів з іноземною реєстрацією на території України. Однак, перед придбанням зазначених автомобілів майже ніхто не попереджає громадян України про те, що всі ці транспортні засоби ввезені на митну територію України у відповідному митному режимі (транзиту або тимчасового ввезення) та з певними обмеженнями щодо їх використання на території України.

Згідно з Митним кодексом України зазначені митні режими передбачають звільнення або повне умовне звільнення від сплати митних платежів на період дії такого звільнення та при дотриманні умов, у зв'язку з якими його надано. Тобто звільнення або повне умовне звільнення від сплати митних платежів надається на строк транзиту (5 або 10 діб) або на строк тимчасового ввезення (як правило до 1 року).

Притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, а саме за порушення строків транзиту або тимчасового ввезення, не позбавляє особу обов’язку щодо вивезення транспортного засобу за межі митної території України.

До того ж знаходження транспортних засобів на території України після спливу строків митних режимів транзиту або тимчасового ввезення насамперед свідчить про використання цих транспортних засобів в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано пільги щодо сплати митних платежів.

За таке порушення передбачено накладання адміністративного стягнення у розмірі 300% несплаченої суми митних платежів, які складаються з мита, акцизного податку та податку на додану вартість (ст. 485 Митного кодексу України).

Варто відзначити, що саме «дороге розмитнення» підштовхує громадян України до придбання автомобілів з іноземною реєстрацією. Шукаючи «легку здобич» громадяни можуть позбутися не тільки автомобіля, але й іншого майна, що буде реалізоване виконавчою службою для примусового стягнення накладеного штрафу.

Донецька митниця ДФС спільно з правоохоронними органами постійно здійснює роботу в напрямку виявлення осіб, які використовують транспортні засоби в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано пільги щодо сплати митних платежів.

Так, з початку 2017 року, у зв’язку із притягненням винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених ст. 485 Митного кодексу України, стягнуто штрафних санкцій на загальну суму понад 2,7 млн гривень.

Обґрунтованість притягнення митницями осіб до адміністративної відповідальності за такі порушення неодноразово підтверджувалась постановами апеляційних адміністративних судів різних областей, а також Вищим адміністративним судом України.

Уважаемые граждане! Перед приобретением автомобилей с иностранной регистрацией взвесьте все последствия этой покупки!

В последнее время на дорогах Украины появились транспортные средства с регистрацией иностранных стран. Согласно информации, которая содержится на некоторых интернет-сайтах, украинцам на "выгодных" условиях предлагают приобрести автомобили с иностранной регистрацией. Таких предложений, с разными вариантами выбора таможенных режимов (транзита или временного ввоза) более, чем достаточно.

Учитывая тот факт, что стоимость автомобилей в Украине существенно выше, чем в странах Европейского Союза, а техническое состояние автомобилей, которые использовались в странах ЕС намного лучший, в отличие от автомобилей, которые эксплуатируются на дорогах Украины, все эти обстоятельства побуждают украинцев задуматься над приобретением автомобилей с иностранной регистрацией.

На данное время в сети Интернет можно встретить предложения и советы, которые предоставляются "знатоками дела" по поводу законных способов приобретения транспортных средств с иностранной регистрацией на территории Украины. Однако, перед приобретением указанных автомобилей почти никто не предупреждает граждан Украины о том, что все эти транспортные средства ввезены на таможенную территорию Украины в соответствующем таможенном режиме (транзита или временного ввоза) и с определенными ограничениями относительно их использования на территории Украины.

Согласно Таможенному кодексу Украины данные таможенные режимы предусматривают освобождение или полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей на период действия такого освобождения и при соблюдении условий, в связи с которыми они предоставлены. То есть освобождение или полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей предоставляется на срок транзита (5 или 10 суток) или на срок временного ввоза (как правило до 1 года).

Привлечение лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а именно за нарушение сроков транзита или временного ввоза, не лишает лицо обязанности относительно вывоза транспортного средства за пределы таможенной территории Украины.

К тому же нахождение транспортных средств на территории Украины после истечения сроков таможенных режимов транзита или временного ввоза в первую очередь свидетельствует об использовании этих транспортных средств в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы относительно уплаты таможенных платежей.

За такое нарушение предусмотрено наложение административного взыскания в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей, которые состоят из пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость (ст. 485 Таможенного кодекса Украины).

Стоит отметить, что именно "дорогое растаможивание" подталкивает граждан Украины к приобретению автомобилей с иностранной регистрацией. Ища "легкую добычу" граждане могут избавиться не только от автомобиля, но и другого имущества, которое будет реализовано исполнительной службой для принудительного взыскания наложенного штрафа.

Донецкая таможня ГФС совместно с правоохранительными органами постоянно осуществляет работу по выявлению лиц, которые используют транспортные средства в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы относительно уплаты таможенных платежей.

Так, с начала 2017 года, в связи с привлечением виновных лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 485 Таможенного кодекса Украины, взыскано штрафных санкций на общую сумму свыше 2,7 млн гривен.

Обоснованность привлечения таможнями лиц к административной ответственности за такие нарушения неоднократно подтверждалась постановлениями апелляционных административных судов разных областей, а также Высшим административным судом Украины.