До уваги акціонерів Відкритого акціонерного Товариства АГРУС»

Собрание

Місцезнаходження: 87513 Донецька область м. Маріуполь, Володарське шосе,6/н

Код ЄДРПОУ 24168033

 

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2017року. о 12год.00 хв. за адресою:87513 Донецька область м. Маріуполь,Володарське шосе б/н, будівля «Літера К»,кімната контори.

Час початку реєстрації учасників Зборів 26 квітня 2017року о 11год.00хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів 26 квітня 2017року о 11год.45хв.

Місце реєстрації учасників Зборів : 87513 Донецька область м. Маріуполь,Володарське шосе б/н,будівля «Літера К»,кімната контори.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах-станом на 24год . 20.04.2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.Обрання голови,секретаря Зборів,лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів акціонерів Товариства . Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування.

2. Затвердження звіту Ліквідатора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016рік та прийняття рішення за наслідками йог розгляду . Визначення основних напрямків діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками йог розгляду .

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду .

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово господарської діяльності Товариства у 2016році .

6. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2016рік.

7.Попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання

Таких договорів.

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме 87513 Донецька область м. Маріуполь,Володарське шосе б/н,будівля контори у робочі дні з 8.00 до 16.00, а в день проведення загальних Зборів- у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами, що до проведення загальних Зборів Товариства є Ліквідатор Товариства Дорофєєва Любов Михайлівна.

Телефон для довідок: (0629) 51-5960 ;54-4167.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті pat.ua. agrus.pat.ua

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ,який посвідчує особу,а уповноваженому представнику акціонера- Довіреність та документ ,що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн)

 

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

250

166

Основні засоби

130

132

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

9

 

Сумарна дебіторська заборгованість

29

19

Грошові кошти та їх еквіваленти

82

15

Нерозподілений прибуток( непокритий збиток)

132

60

Власний капітал

201

129

Статутний капітал

69

69

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання

49

37

Чистий прибуток ( збиток)

 

 

Вартість чистих активів

201

129

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

277628

277628

 

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна сумма коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 

 

 

 

 

 

Ліквідатор ВАТ «Аґрус» Дорофєєва Л.М.